Jdi na obsah Jdi na menu

               

Pan Antonín Mareš je spisovatel a také pořádá přednášky. Proto jsem zde měla možnost zařadit po domluvě s panem Antonínem Marešem jeho články. Tyto články mě velice nadchly svou pravdivostí a skutečností.   

                      

Zde jsou stránečky, kde naleznete více článečků navazující na myšlenky pana Mareše.

                                    http://www.cesta-poznani.estranky.cz/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chceme-li pochopit to, co voda je a co pro nás znamená, je nutno se ponořit poněkud více do hloubky dění kolem nás. Vodu nemůžeme pochopit, pokud nepochopíme a neporozumíme alespoň v základu mystériu života.

Život sám o sobě není jen hmotné tělo, ale i požitky, jež ho doprovází, pocity, jež ho naplňují a v neposlední řadě i myšlenky jež ho jednak řídí a jednak jím pronikají a pomocí vědomí ho inspirují. Život sám je projevem hluboké moudrosti a my pouze žasneme nad jeho nádherou, propracovaností a hloubkou jeho krásy. K tomu, abychom se alespoň poněkud přiblížili tomu, co to život je, je nutno si uvědomit, že my sami jsme pouze dílčím aspektem tohoto fenoménu a protože jsme uvnitř tohoto děje, pak nemůžeme dost dobře přehlídnout vše to, co by bylo zapotřebí. Tak si sice nemůžeme udělat dostatečný nadhled nad věcí, ale díky našemu rozumu, je již možné si alespoň v hrubých rysech uvědomit jeho podstatu.

Začněme ale s vodou

Jak se dělí vody?

To co nazýváme vodou je z hlediska života možné rozdělit do dvou velkých skupin

První skupina           je skupinou, jež představuje vody života a v současnosti je reprezentována  PÍ–VODOU.

Druhá skupina          je skupinou, jež obsahuje již poškozené vody a to v našem případě jsou všechny ostatní vody bez výjimky.

V době vzniku života na Zemi existovaly jiné fyzikální podmínky, nežli je tomu dnes. Zde se nebudeme o nich rozepisovat. Zájemce odkazuji na příslušné vědecké práce. Použijeme pouze výsledky ve vztahu k vodě. Časoprostorový rámec vykazoval jednak čistotu informačních (torzních) polí, určených jako jednotky pro stavbu hmoty a jednak i jiné časoprostorové konstanty. Tak se stalo, že voda byla uspořádána dle vzorce života naprosto bezchybně. Informační podklad jí umožnil sestavit tak, že vše co nadále bylo potřeba v rámci života, jí mohlo procházet jako anténou, přímo ze zdroje (fyzikální vakuum).  Orientace ve smyslu magnetických polí to nevyjímaje. Jednou sestavená voda totiž nepředstavuje pouze molekuly H2O, ale i časoprostorově orientované struktury, běžně nazývané clustery (shluky). Ty je nutno si představit tak, že představují jistý rámec, neboli šablonu, dle které se jednotlivé molekuly projevují. Nejde tedy o to, že by v uvedeném clusteru molekula byla trvale zachycena, ale pouze o to, že z něho působí. Tak se ve skutečnosti také chovají. Dochází k jejich neustálé výměně. Nejde přitom o nic zvláštního. Je nutno si uvědomit, že se pohybujeme na samém okraji oblasti, kde se hmotný aspekt překrývá s vlnovou charakteristikou hmoty. Řekneme-li to jinak. Jsme na pokraji oblasti Kvantové mechaniky, kde platí poněkud jiná pravidla, nežli v našem hrubě hmotném světě.

Tyto clustery tedy zajišťují jistou stabilizaci ve smyslu informačním, energetickém i hmotném. Jsou to ony, jež jsou vlastně nositelem vlastností vody. Co se tedy stane, když dojde k poškození prostředí?

Stabilita molekuly H2O je dostatečně pevná, stabilita clusteru ale již tak odolná není. Znamená to tedy, že první poškození nastane právě v těchto clusterech. Jak takové poškození vypadá a co se to vlastně děje si vysvětlíme podrobněji.

V prostředí původní tvorby byla voda sestavena do clusterů, jež představovaly plně využití vazeb mezi molekulami. Jde o takzvané vodíkové vazby, které vznikají díky tomu, že molekula vody je orientována v  prostoru a vykazuje odlišné vlastnosti ve svých prostorových osách.

Tak v podélné ose, kterou bychom mohli označit za hlavní osu, je situace taková, že z jedné strany cca pod úhlem 108 stupňů jsou k atomu kyslíku připojeny 2 atomy vodíku. Tato strana tedy vykazuje slabý plusový náboj u atomu vodíku, který je dán tím, že minusová složka je vyvázána na plusovou složku atomu kyslíku. Z druhé strany této osy je situace opačná. Převládá zde minusová složka atomu kyslíku. Tato nesymetrie v molekulách je pak využita k vazbě další molekuly a tím vznikají tyto clustery. Pokud tedy využijeme stoprocentně vazbu těchto molekul, pak nám vznikají nádherné "vodní krystaly".

Pokud ale nastane porušení a uvedené vazby nejsou bezezbytku využity, dojde k fatálním změnám. Voda nejenom že nevytvoří uvedené "vodní krystaly", ale dojde k zachycení nečistot do uvedených útvarů a tím ke změně charakteristik vody.

To se v současnosti stalo u všech druhů vod s výjimkou uvedené Pí – vody.  Uvedená nečistota pak ovlivní vodu natolik, že už nemůže být vůbec řeč o tom, že by celý útvar přijímal informační tok z prostoru informačního pole Země potažmo Vesmíru.

Původně byla voda sestavena tak, že do ní nemohla vproudit žádná jiná informace, nežli ta, která pocházela ze zdroje již jmenovaného informačního (torzního) pole. V této vodě vznikl život a nadále se rozvíjel. Jde nejenom o to, že tato voda je nositelem informací, ona je zároveň i kanálem, kterým tyto životně nezbytné informace proudí do těl živých organismů.

Jak se tedy projeví tato změna na změně vlastností vody?

Voda, která dříve byla nedílnou součástí komplexu tvorby života, je pojednou balastem s kterým je možné provádět téměř cokoliv. To co ale není možné, je schopnost souznít s živým principem Země. Cluster, který je poškozen, zároveň nabude obrovských rozměrů.  Je to dáno snahou toto poškození eliminovat. Problém je v tom, že to ve skutečnosti znamená ještě větší překážku na cestě k životu. Napřed si celou věc vysvětlíme na buňkách živých tvorů a tedy i člověka.

Buňka se skládá z jádra, kde je umístěna šroubovice DNA a dále z roztoku, který toto jádro obklopuje. Vše je uzavřeno blánou, která tvoří hranici buňky. V buňce se nachází ještě další "továrny na život", které jsou pro nás v tomto přiblížení málo podstatné.

Voda je základ. V živých organismech tvoří cca 70% celkové hmotnosti.  Buňka je součástí, nebo lépe řečeno základem živých organismů. Takže voda je tím, co umožňuje stavbu a život této buňky a potažmo i nás, živých tvorů. Voda jako základní roztok je tím, kdo do buňky nese živiny a z buňky odnáší odpad. Jistě, děje se tak pomocí krevního řečiště. V něm proudí krev a ne voda, ta je ale svou stavbou zcela závislá na struktuře uvedené vody. Je totiž její nadstavbou. Stejně jsou koncipovány všechny tekutiny těla. Takže co se vlastně děje? Nosič s výživou přijde ke stěně buňky. Nastane problém. Vstup do vnitřního prostoru je příliš "těsný". Jen s velkými obtížemi se dostává výživa do buněk. Některá ale neprojde vůbec. To by ještě nebylo to nejhorší. Mnohem větší problém nastane v okamžiku, kdy je nutno z buňky "vynést" odpad. Mnohé z tohoto odpadu se rovněž nepodaří odstranit!!! To má zásadní vliv na život buňky a potažmo nás jako živých tvorů. Buňka jako taková nemůže pracovat nejenom v optimálním režimu, ale ona některé své činnosti nemůže vůbec vykonávat. O tom, že se velmi snadno vyčerpává a vlastně předčasně stárne, je snad i zbytečné mluvit. Na následném obrázku vidíte schematicky vyjádřený stav takových buněk.

Co se to vlastně s buňkou děje?

Po fyzické stránce doslova strádá. Není zásobována tak, jak by bylo potřeba a produkty, které má vyloučit, jí ne vždy opouštějí.  Dochází k předčasnému stárnutí a hlavně zeslabení. To vše je živnou půdou pro onemocnění.

Je tu ale ještě další problém. Buňka jako podřízený útvar je řízena přes vyšší útvary (orgány) a ty pak jsou napojeny na centrum a tím je mozek. Náš fyzický mozek je úžasným počítačem, kterému se současné mechanické počítače nemohou ani přiblížit. On má přehled o každé jedné buňce těla o každém pohybu o každé reakci či stavu. Je pochopitelné, že toto vše nemáme ve svém vědomí. Nezvládli bychom to. To ale neznamená, že to tak není. Právě naopak.

Teď přijde to důležité.

Mozek pracuje tak, že zprávy pro buňky zasílá a dostává zpět pomocí "programu", kterému se běžně říká životní tělo. Ono obsahuje vedle "programu" i to, co bychom nazvali operačními daty. Mozek tedy vyšle příkaz do buňky. Tento příkaz ale dojde zkomolený a to díky naší poškozené vodě. Buňka si ho může doplnit správně nebo taky ne. Nebo dokonce se může stát, že mu nebude rozumět vůbec! To je pochopitelně to nejhorší.

Současná světová medicína již ví, že nemoci nevznikají tak, že se kdesi přemnoží bakterie či viry, ale tak, že určitá část těla (případně celé) je poškozeno. Tato poškozená část vykazuje odlišné vibrace (nižší) a tak je napadena těmito bakteriemi či viry jako něco, co je potřeba zlikvidovat. Bakterie a viry se tak chovají, jako čističi životního prostoru.

Pokud se tedy vrátíme k naší buňce, je jasné co se bude dít. Oslabená buňka, s nemožností řádné komunikace s ústředním centrem (mozkem), je první na řadě, jež může být napadena. To ale zdaleka není vše. Pokud se stane, že buňka nebude dostávat žádné příkazy z mozku, či budou tak zkomoleny, že jim nebude rozumět, nastane pozoruhodný jev. Buňka v tísni nejvyšší sáhne do řetězce DNA a vytáhne si odtud "náhradní program". Jde o to, že každá buňka je schopna samostatného života, který je nezávislý na čemkoliv. V nouzi nejvyšší tedy sáhne po tomto řešení. Co to znamená je evidentní. Jde o rakovinu. Ano, až tam může vést neblahá touha lidí, jež "nevidí a neslyší".

Co ukázaly výzkumy života?  Pokud bude buňka mít ideální prostředí, jež se navodí na příklad Pí-vodou, pak celkový rozdíl v životnosti buňky představuje řádově víc než 15%. Co to znamená u člověka?

Dejme tomu, že člověk bez znalosti Pí-vody by se dožil 70 let. Ve stáří, vzhledem ke stavu buněk, bude trpět mnoha nemocemi. A naopak, člověk, který používá Pí-vodu se dožije o 70*15/100=10,5 roku déle. Tedy celkově 70+(70*15/100)=80,5 let. Rozdíl ve stáří není jen ve věku, je i v tom, že tento člověk netrpí nemocemi starců a stařen a je čilý až do konce svých dní.

Jak obrovský rozdíl!!!

Je tu ale i další podstatný rozdíl.

Současná medicína nechápe a nerozumí příčinám nemocí. Vše se snaží vysvětlit jen na hmotném procesu těla a přitom jí unikají i takové banality jakým je prostředí buněk a životní prostředí v buňkách. Pokud tedy se nezlepší toto prostředí, pak je zbytečné mluvit o čemkoliv, co souvisí se zdravím!!!

Naopak.

Jenom vyčištěním tohoto prostředí dojde k obrovskému úbytku nemocí a to až závratným způsobem. Chcete důkaz? Prosím.

Člověk, jehož trápí nemoc, lidově zvaná cukrovka (diabetes), je tím nejlepším důkazem. On totiž má průkaz, kam se zapisuje jeho stav při každé kontrole (obvykle jednou za měsíc). Tyto kontroly jsou nutné pro zjištění stavu a určení dávky inzulínu (látka, jež vyrovnává a harmonizuje stav v těle). Pokud tedy jde o klasického "cukrovkáře" s hodnotou 12 až 14 bodů, pak po měsíci pití této vody tato hodnota se upravuje na hodnotu 7 až 8. Tento stav je stavem, kdy teprve "cukrovka" začíná. Co se to vlastně stalo?

Nic jiného nežli to, že tento člověk se vlastně vnitřně vyčistil. Buňky zbaveny balastu začaly pracovat a dotyčného zbavovat této prekérní nemoci.  To vše bez léků a čehokoliv jiného u nemoci jinak neléčitelné!

Nevěříte?

Zeptejte se těch, kdo pijí tuto vodu a touto nemocí trpí. Uvidíte, co vám řeknou.

Pozastavujete se nad tím, že to není všeobecně známo?

V tom případě se musíte zeptat těch, kdo řídí tuto společnost.

Je na čase se vrátit k vodě.

Řekli jsme si ve stručnosti, jak pracuje Pí-voda v živých organismech. K tomuto tématu se ještě vrátíme a ukážeme si její působení nejen, co se týče života, ale i našeho bezprostředního okolí, včetně zemědělství a potravin, průmyslu a jiných lidských oborů činností. Pro přehled ale je důležité se podívat také na to, co dokáže naše "poškozená" voda. Takže nyní z jiného soudku.

Veškerá současná voda a to jak voda z "kohoutku", tak voda ze studánek či supermarketů je vodou poškozenou. Je zde narušen cluster naprosto a dokonale. Všechny tyto vody se vyznačují obrovským clusterem a nemožností dosahovat stažení základních informačních bloků (torzních polí) z informačního pole Země či Vesmíru.

Tím se otevírá široké pole působnosti těm, kdo jsou schopni s informacemi pracovat. Jde o široké pole jednak léčitelů a jednak vědeckých pracovníků, kteří dnes již ovládají práci s informacemi.

Pro vysvětlení těm z vás, kdo nejsou ve fyzice příliš doma. Od roku 1991 platí tak zvaná jednotná teorie pole, která vychází z prací p. ŠIPOVA  (novodobý Albert EINSTEIN), který na základě vytvoření rovnic fyzikálního vakua stanovil a ověřil informační pole hmoty, jež tak doplnilo známé interakce o pátou interakci a vytvořilo jednotnou teorii pole. Informace, o níž je řeč, je prvotním řídícím polem, z něhož vystupuje teprve energie a ta "sbalením se" vytváří hmotu. Je tak zcela a jednoznačně na vědecké bázi odmítnut materialismus jako nesmysl. To že u nás přežívá a o nové teorii se neučí ani na vysokých školách, nechám bez komentáře.

Poškozená voda nemůže přijmout základní informace z informačního pole. Protože je ale uzpůsobena pro přenos informací, tak dochází k stažení či vložení všech dílčích informačních bloků, které jsou schopny se do dotyčné vody uchytit. Podobně, jako fyzická nečistota vytváří v clusteru problém, vytváří ho i onen blok na informační bázi.

Co je tímto informačním blokem míněno?

Voda je kanálem, kterým proudí informace z informačního pole Země do oblasti, kde je jich zapotřebí. Pokud ale tato cesta je znemožněna a hlavní funkce vody je paralyzována, je použito náhradní řešení. Z oblasti clusteru se vezme zbytková informace, která je k dispozici a ta pak plní funkci hlavního informačního působení. Tuto zbytkovou informaci je ale možné vytvořit uměle. Je to možné proto, že se jedná pouze o oblast clusteru a zároveň o oblast zde bezprostředně přítomnou v oblasti materiálního vyjádření. Nejde tak o kanál, kterým je stahována již hotová informace, ale o systém jejího stvoření na hmotné rovině. Nejde pochopitelně o žádný zázrak, ale o běžnou praxi hmoty. Podobný systém probíhá v našem mozku pomocí myšlenek. Naše myšlenky, v drtivé většině případů, nejsou produktem našeho mozku, ale jím zachycené zprávy.  Vraťme se ale k vodě.

Jsou možné dvě varianty vložení informace.

1.             Vložení přírodní

2.             Vložení člověkem

Přírodní vložení probíhá tak, že voda je přijata zemí, ji pročištěna a pomocí studánek či pramenů vracena zpět. V průběhu očistného procesu v zemi se jednak zbavuje starých vnesených informačních bloků, a jednak získává nové. Tyto nové bloky jsou sice s nižším vibračním potenciálem, ale jsou poplatné informační hodnotě základního vibračního pole Země. To sice nemůže být srovnatelné s informacemi z informačního pole Země, ale přeci jenom je tu informace základní, jež odpovídá naší první (životní) čakře. Problém je ale v tom, že v současné době je již i tato vrstva (alespoň její svrchní část) prosycena velkým množstvím negativních informací, jež působí z našeho životního prostředí. Tak je tato voda již sycena velmi problematickým vibračním polem už přímo při pramenech.  Nic na tom nemění ani to, že bychom jí chtěli získávat z vrtů. I tam je již zasažena. Jediné, co je ještě možné, je získávat jí opravdu z hlubinných vrtů, typu artézských studní, což se ale u nás neděje. V okamžiku, kdy se dostane na povrch, je pak zahlcena velmi problematickým informačním balastem našeho životního prostředí. Takže shrneme-li to. Přírodní voda u nás v přírodním stavu již neexistuje. Je tedy lhostejné, vzhledem k informačním blokům, zda použijeme vodu z kohoutku, či koupenou v supermarketu nebo si jí dokonce někde vezmeme ze studánky.

Někdy ale může nastat situace, že místní poměry jsou tak dobře pozitivně laděny, že informace ve vodě je velmi silná a jen tak něco jí neudolá. Tak vznikají pověstné léčivé vody z posvátných míst a z míst, jež jsou zachována v lidové tradici jako Boží prameny. Příkladem takové vody může být třeba voda z LURD.

Vložení člověkem je dvojího druhu:

·         Pozitivní

To znamená, že dotyčný do vody vloží pozitivní informace a tak pomáhá léčit problematické místa v člověku. Může se jednat o fyzické problémy nebo o problémy mentálního charakteru (bloky). Čím je dotyčný na vyšší úrovni v práci s energií, tím je větší předpoklad, že do vody vloží pole s vyšší hodnotou. To v praxi pak znamená, že jde nejenom o větší "razanci" dotyčných informací, ale především o jejich kvalitu. Obecně platí, že s vyšší frekvencí, jde ruku v ruce i vyšší pozitivní informace. Je nutné si jen ohlídat, aby to byl ten správný léčitel či duchovní člověk. V této souvislosti platí obecné pravidlo. Ten kdo používá kyvadlo a virgule, ten obvykle pracuje s prostředím, jež je charakterizováno pouze nejnižším vibračním polem fyzikálního vakua (astralitou). Naopak ten, kdo tyto nástroje nepotřebuje a tak zvaně "vidí", je daleko vhodnějším, neboť on pracuje s mnohem vyšším vibračním polem, tedy i pozitivnějším. Vidí do něho a ví přesně, co vkládá do vody, na rozdíl od lidí s virgulemi či kyvadlem. Posledně jmenovaní se totiž pouze spoléhají na to, že tomu tak je, aniž si to mají možnost ověřit vlastním vědomím.

·         Negativní

Ačkoliv by se mohlo zdát, že toto nikdo nepoužije, opak je pravdou. V naší zemi (Česká republika) je mnoho těch, kdo se snaží srazit pozitivní myšlení lidí. Souvisí to s celkovým vývojem člověka, lidí i společnosti. Naše republika je na křižovatce cest, nejenom těch fyzických, ale i duchovních. Takže různé ty vody s honosnými názvy a zaručeně "léčivé" a jim na roveň postavené, jsou vlastně vody s vneseným velmi nízkým informačním polem, které je až destruktivního charakteru. Jako příklad zlovůle bych chtěl uvést jednu poměrně známou vodu. Její název neuvádím a to záměrně. Ten kdo pro sebe chce něco udělat, tak ten nemůže chtít jen odstranit důsledky svého chybného jednání v podobě nemoci či úrazu a "koupit" si zdraví. Musí, aby našel řešení, pochopit a rozpoznat příčiny! Prvním krokem je i nalezení skutečného léčitele, který "vidí" a není ovlivněn silami z nízkého fyzikálního vakua (nízké astrality), ale je skutečně vidoucí. Jeho je třeba se zeptat na dotyčnou vodu a jeho radou je třeba se řídit. O tom je pojednáno v jiné části této úvahy.

Pokud se vrátíme k vodě, o níž je řeč. Do vody může být vnesena podivná informace. Oč jde? Vnese se do ní základní informační blok, který se skládá z nízké vibrace a obalu z pozitivní informace. Takže člověk, který se napije této vody (rozhodně nedoporučuji), se cca dvě hodiny cítí jako v ráji. Se všemi je kamarád a vše vnímá v pohodě. To trvá do doby, nežli se rozpustí onen obal "pozitivní" informace. Pak nastane problém. Pojednou je tento člověk ublížen celým světem, jeho sebevědomí klesá, nebo přechází na egoistické cítění. Tak dostává do těla destrukci a možnost vyjít výš a něco duchovního pochopit se před ním uzavírá. Znamená to, že tuto vodu ne? Tak jako i jed v malém slouží k pozitivu, pokud je podán jako lék, tak i tato voda může plnit stejný úkol. Jde totiž vlastně o "mrtvou" vodu, tak jak je běžně známá z pohádek. Vzpomeňte si, co dokáže. Useknutá hlava králi přiroste, pokud je pokropen mrtvou vodou. Sice neobživne, to dokáže až živá voda, ale rána se zahojí. Proč?

Mrtvá voda obsahuje nízké vibrace, a protože každá rána je vlastně poškození, kde se vyskytují oblasti s nízkým vibračním polem, je pomocí této vody dosaženo nejenom dezinfekce, ale i nastartování hojení (podobně jako v pohádce). Další je ale nutno přenechat již živé vodě (obnovení původních funkcí – života) a to v našem případě je Pí-voda.

To co se nehodí ke konzumaci, velmi dobře plní svou funkci jinde. Je pochopitelné, že množení a vylévání této vody kamkoliv (doporučované výrobcem) je těžkým přečinem proti životu. Množení jakékoliv vody je dáno tím, že informace v ní obsažené jsou vloženy někým či něčím a tato voda není ve svém původním stavu, tj. ve stavu kanálu (antény) pro stahování informaci z informačního pole Země.

To dokáže pouze Pí-voda a proto jí nelze ničím, tj. žádnou informací doplnit!!!

Pí-voda tak představuje skutečný dar nám lidem. Važme si toho a buďme vděčni za to, že existuje. Mnoha lidem vrací zdraví a pohodu. Ona nejenže odnáší z těla nežádoucí věci ve smyslu fyzického zanesení, ona rovněž odnáší z těla i duševní nepohodu. Je to způsobeno právě tím, že je napojena na oblast, kde lze jen získat. V současné době se dějí pokusy s průmyslovým nasazením jak do zemědělství tak i do stavebnictví a do dalších oborů.

V České republice, vedle již zmíněné vody, jsou k dispozici i další výrobky. Jde o různé oleje a piva a dokonce i o takový produkt jako je víno. První pokusy s maďarským vínem způsobily rozruch v EU. Celou produkci těchto Pí-vín z Maďarska, skoupili Francouzi. Důvod je jasný. Toto víno je velmi kvalitní a proto ohrožuje vína francouzská!!!

Jak vlastně vzniká Pí-voda?

Ve světě je již poměrně značně rozšířen obor informačních technologií.  K nám jako první pronikl podobor zvaný Pí-technologie.

Proč Pí?

Slovo Pí je vlastně nesprávně psané. Správně by mělo být П (řecké písmeno pí). Toto písmeno označuje vše, co má něco společného s informací. Tedy například pí-mezony (jaderné částice). Nejedná se tedy o české slovo ani o zkratku slova pít, ale o již zmíněné řecké písmeno. Chce se tím vyjádřit skutečnost, že tu jde o práci s informacemi a nikoliv s energií či hmotou.

Domovem Pí-technologií je Japonsko. Tam došlo k průlomovým objevům ve smyslu stavby původní (živé) vody, jež dala vznik životu na Zemi.  V současné vodě, která je velmi poškozena, by totiž život již vzniknout nemohl!!!

Změnou prostorového pole bylo vytvořeno cosi, co umožnilo přímý vstup k informačním blokům Země. V tomto poli vytvořená voda byla ale velmi drahá. Řešení se našlo v keramice, která se ukázala jako velmi dobrý akumulátor a nosič informací. Znovu zde zdůrazňuji, nejde o energii, ale o informaci! Kumulace této informace v keramice vytvořila dostatečně intenzivní informační pole, které stačí k tomu, aby pitná voda v dosahu tohoto pole, byla přestavěna na Pí-vodu. Toto informační pole vydrží cca 2 roky. Pak ochabuje.

Pouze 2 firmy, jedna japonská a druhá jihokorejská se pustily do výroby přístrojů na Pí-vodu. V České republice jsou zastoupeny obě tyto firmy. Protože jsme ale v České republice, tak se zde objevili i podvodníci, kteří vydávají pouze filtrovanou vodu za Pí-vodu. Upozorňuji proto na tyto nekalé činnosti. Ten, kdo pil a zná Pí-vodu, toho těžko někdo ošálí. Je tu ale velké procento těch, kdo jí neznají a chtěli by jí poznat. Renomované firmy jsou v naší republice zastoupeny řadou Pí-center. Nikdy nevystupují pouze jako samostatná firma či subjekt.

 

 Co je Pí-voda a jak působí?

Co se to vlastně stane s normální vodou v okamžiku, kdy se ocitne v informačním poli, které jí přestavuje na Pí-vodu?

Mluvili jsme o tom, že Pí-voda se skládá z clusterů, které jsou vyváženy a jejichž vodíkové můstky jsou doslova vzájemně vykryty. Jde vlastně o "vodní krystaly". O tom se můžeme snadno přesvědčit v každé domácnosti, která vlastní mrazák. Na plastové víčko o průměru cca 8 cm nalijeme trochu Pí-vody a dáme na mrazák. Pí-voda na rozdíl od normální vytvoří krásné jemné krystaly. Pokud svítí sluníčko a toto víčko umístíme do vhodného úhlu, pak se na krystalech začne vytvářet duha všech barev (dochází k lomu světla).

Co se ale stane s tím co normální voda má zachyceno v clusterech? Co se stane s nečistotou?

To se pojednou ocitne jako volná část v roztoku vody. Tato část (nečistota) je ale velmi významná. Ona totiž prošla již zmíněným informačním polem o vysoké intenzitě toku informací. To způsobí, že se dostane do zcela mimořádného vibračního stavu. Tento vibrační stav je shodný s vibračním stavem těla a proto toto tělo na podvědomé úrovni rozpozná strukturu této nečistoty! Takže, pokud se jedná o vhodný "objekt" k začlenění do stavebního plánu těla, je vstřebán. Tím dochází k tomu, že veškeré stavební prvky, důležité pro tělo, jsou zachyceny a použity. 

Zároveň je tu další předpoklad správné funkce těla a sice v tom, že toto tělo na již zmíněné podvědomé úrovní rozpoznává pí-vodu a její vibrace. To mu umožňuje se zbavit všech tělesných nečistot, které je třeba vyloučit. Protože na podvědomé úrovni je tělo velmi inteligentní, tak rozděluje přísun Pí-vody nejenom podle potřeby na vodu, ale i podle toho, která součást těla potřebuje největší péči a která je zapotřebí vyčistit nejdříve.

Pí-voda se tak jeví jako obrovský pomocník všech čistících a uzdravovacích procesů těla. Jen si to srovnejte s tím, kolik problémů je s lymfatickým systémem. Přitom naprosto zbytečně. Stačí v mnoha případek nasadit pouze Pí-vodu (tak jako při cukrovce).

Pokud ale tělo tuto nečistotu nepotřebuje, nechá jí bez problémů tělem projít. Tak vlastně se tělo velmi intenzivně vrací do normálního stavu. To znamená pro tělo normálního stavu. Tak se někdo může spravit a jiný zhubnout. V našich podmínkách jde většinou o korekci váhy směrem dolu, neboť máme poměrně hodně "nad váhu".

Pí-voda umí ještě jiné "zázraky".  Dokáže neuvěřitelně zharmonizovat okolí. Vyzařuje z ní totiž ono informační pole, které je napojeno na centrální informační pole Země. Na čistě fyzické rovině tedy harmonizuje chaos. Může se to využít mnoha způsoby. Uvádím alespoň některé z nich.

Při kalení oceli záleží hodně na prostředí, to je, na lázni v níž kalení probíhá. Použijeme-li lázeň, jež je zharmonizovaná Pí-vodou, pak výsledky jsou neuvěřitelné. Dostáváme pak strukturu oceli stejnou, jakou mají velmi ušlechtilé oceli, dlouho tepelně zpracovávané.

Máte "neutěšené" prostředí v domácnosti? Stačí rozmístit několik skleniček s Pí-vodou po bytě a prostředí nabude zcela nových kvalit.

Na závěr bych chtěl upozornit na jednu skutečnost. My lidé jsme sice duchovního původu, ale tělo máme hmotné a je nutno se o něj postarat. Toto tělo je složeno z buněk, které mají základ ve zcela jiném prostředí. Prostředí, kdy bez problémů bylo možno komunikovat se základním informačním polem. Je nutno si uvědomit, že tím, že máme rozum, nejsme o nic víc živým tvorem, nežli je ona buňka. Ona na rozdíl od nás se dává cele pro vznik vyšších organizačních jednotek (živočichů a lidí). Dokonce při vzniku nového života ze sebe vyloučí to nejlepší a nejdražší co má a co se jí žalostně nedostává. Ano, mateřské mléko i plodová voda jsou zharmonizovány stejně, jako Pí-voda. Nový život je tak zabezpečen vším co potřebuje pro zdárný růst. To přesto, že v mnoha případech je to na hraně možností organismu. V žádném případě bychom tyto věci neměli brát jako samozřejmost, ale jako obrovský dar těch, kdo stojí vývojově pod námi (buněk). Měli bychom si daleko víc vážit života a všeho co nám dává. Je to on, kdo umožnil opět návrat ztracené rovnováhy v podobě Pí-vody.

Važme si jeho daru a jediné co zbývá je  říci  — DÍKY.

Dovětek.

Vzhledem k "praktikám" některých jedinců či firem je tento text a všechny jeho části chráněn proti použití v obchodní sektoru. Použití je možné pouze s písemným souhlasem autora. Kontakt přes redakci.

Antonín Mareš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář